msc logoBedrijfsinformatie en mediaruimtemenu icon

Ethiek en naleving


Zakelijke Gedragscode van MSC Cruises

Als internationale cruisemaatschappij heeft MSC Cruises haar reputatie en vertrouwen opgebouwd door elke dag ongeëvenaarde diensten te verlenen aan haar gasten en door op een eerlijke en ethische manier zaken te doen.
Onze reputatie op het gebied van vertrouwen en integriteit hangt ook af van de acties die onze medewerkers dagelijks ondernemen. Om ervoor te zorgen dat dat in de hele organisatie gebeurt, hebben we een uitgebreide “Zakelijke Gedragscode” opgesteld.

Een ethische bedrijfscultuur bevorderen

De Zakelijke Gedragscode van MSC Cruises is een richtlijn om alle werknemers te helpen hun rol in de bedrijfsactiviteit op ethisch verantwoorde wijze te spelen, zowel aan wal als op onze schepen. Dat om ervoor te zorgen dat onze zakelijke praktijken voldoen aan de toepasbare wetten, voorschriften en ethische zakelijke principes, en om onze integriteit te verzekeren.

Hoewel onze Code een gemeenschappelijke standaard van goedgekeurd gedrag beschrijft, ongeacht waar de werknemer zich bevindt, vormen deze standaarden een aanvulling op de toepasbare wet- en regelgeving in veel landen waar MSC Cruises actief is en gaan ze vaak verder dan de lokale of internationale standaarden.

Al onze medewerkers aan wal of aan boord zijn verplicht zich aan deze Code te houden.
Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat de Code in de hele organisatie wordt nageleefd en opgevolgd. Daarom maakt deze Code ook deel uit van het introductie- en trainingsprogramma van onze medewerkers.

Om het voor onze medewerkers mogelijk te maken om de principes van de Code na te leven, hebben we ook effectieve mechanismen ingevoerd om wangedrag of ongehoorzaamheid te melden. Medewerkers moeten wangedrag steeds rapporteren. Ze kunnen dat anoniem doen of hun identiteit bekendmaken. Er zullen geen acties worden ondernomen tegen werknemers die te goeder trouw een melding doen. Bovendien neemt MSC Cruises vermeende schendingen zeer serieus.

Onze 9 focusgebieden

Hoewel onze Zakelijke Gedragscode een nuttig uitgangspunt vormt, is het mogelijk dat deze Code niet alle vragen beantwoordt of de verschillende wettelijke vereisten naleeft die van toepassing zijn op het bedrijf en haar omgeving. Dat is de reden waarom we 9 cruciale gebieden hebben gedefinieerd waarin we het bewustzijn van alle medewerkers willen verhogen en een sterke bedrijfscultuur van ethiek en naleving willen bewerkstelligen. Onze aandachtsgebieden zijn onder meer:

1.    Respect voor het milieu
2.    Mensenrechten en arbeidsnormen
3.    Corruptiebestrijding
4.    Belangenconflicten
5.    Sanctiewetgeving
6.    Bestrijding van het witwassen van geld
7.    Eerlijke concurrentie
8.    Nauwkeurigheid en onderhoud van de zakelijke en financiële administratie
9.    Privacy en gegevensbescherming

Medewerkers zijn zich ervan bewust dat het niet naleven van de Code kan leiden tot disciplinaire maatregelen en tot de beëindiging van hun arbeidscontract of andere overeenkomst door MSC Cruises als gevolg van de toepasbare disciplinaire regels, evenals mogelijke civiele of strafrechtelijke sancties.

1. Respect voor het milieu

MSC Cruises maakt deel uit van een familie die al meer dan 300 jaar de zeeën bevaart. Sinds dag één is de zee altijd onze habitat geweest. Wij doen er alles aan om deze waardevolle hulpbron te behouden en zetten ons daarom in om alle toepasbare wetten en voorschriften te respecteren in de landen waar we actief zijn, specifiek met betrekking tot milieubescherming.
Zowel aan wal als aan boord neemt MSC Cruises maatregelen en specifieke acties om haar milieu-impact te beperken. Door middel van verschillende projecten, investeringen en initiatieven is MSC Cruises op weg naar een (milieubewuste) bedrijfscultuur waarin respect voor het maritieme milieu en andere ecologische praktijken een integraal onderdeel zijn van de dagelijkse activiteiten.

2. Mensenrechten en arbeidsnormen

MSC Cruises houdt zich strikt aan de wetgeving in alle aspecten van de werkgelegenheid, in het bijzonder de wetgeving met betrekking tot de uitbanning van discriminatie op het gebied van werkgelegenheid. Daarom is MSC Cruises vastbesloten om gelijke kansen op de werkvloer en diversiteit te ondersteunen door ervoor te zorgen dat alle beslissingen voor aanwerving en bevordering gebaseerd zijn op verdienste.

We ondersteunen en respecteren ook de internationaal erkende mensenrechten bij het uitvoeren van onze zakelijke overeenkomsten en activiteiten wereldwijd. Wij geloven in al onze werknemers en steunen de fundamentele waardigheid van alle medewerkers. Wij tolereren geen enkele vorm van intimidatie of misbruik en erkennen hun vrijheid van vereniging.

MSC Cruises voldoet aan alle toepasbare gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, inclusief de strenge eisen van het SOLAS-verdrag (Safety of Life at Sea). In sommige gevallen gaan we zelfs verder dan dat door het CLIA-beleid met betrekking tot de operationele veiligheid, brandbeveiliging, scheepsbeveiliging en gezondheid te implementeren.

Als lid van CLIA heeft MSC Cruises maatregelen ingevoerd die een veilige omgeving voor kinderen en adolescenten bevordert, inclusief voorwaarden met betrekking tot het aanwerven en screenen van personeel om ervoor te zorgen dat ongeschikte personen niet met kinderen kunnen werken.

MSC Cruises heeft in het verleden al maatregelen genomen en zal er in de nabije toekomst nog meer nemen om het risico op moderne slavernij binnen haar eigen activiteiten en in haar toeleveringsketen te beheersen. MSC Cruises zet zich in om haar activiteiten op een eerlijke, ethische en verantwoordelijke manier uit te voeren en om ervoor te zorgen dat slavernij en mensenhandel niet kan plaatsvinden in haar activiteiten en toeleveringsketen.

3. Bestrijding van corruptie en -omkoping

MSC Cruises zet zich in om op een eerlijke manier zaken te doen en alle toepasbare anti-omkopingswetten in haar zakelijke transacties wereldwijd te handhaven. Dat betekent dat corruptie van eender welke aard moet worden voorkomen, inclusief het omkopen van overheidsfunctionarissen. MSC Cruises heeft een verbodsmaatregel op omkoping opgenomen in haar Zakelijke Gedragscode die de nalevingsvereisten regelt om ongepaste betalingen te voorkomen.
MSC Cruises hanteert een strikt verbod op elke vorm van corruptie, passieve en actieve omkoping en faciliterende betalingen.

4. Belangenconflicten

Medewerkers van MSC Cruises mogen niet betrokken raken bij activiteiten of persoonlijke belangen hebben die in strijd kunnen zijn met hun professionele verplichtingen of hun oordeel, tenzij het bedrijf hiervoor uitdrukkelijk een gemotiveerde toestemming heeft gegeven.
Wanneer omstandigheden aanleiding geven tot een dergelijk belangenconflict, of de schijn daarvan, moet de werknemer specifieke schriftelijke toestemming verkrijgen overeenkomstig het Beleid betreffende belangenvermenging van MSC Cruises voordat hij of zij kan deelnemen aan zaken waarvan deze onpartijdigheid in twijfel kan worden getrokken.

5. Sanctiereglement

MSC Cruises leeft de sanctiewetgeving van Zwitserland en de Europese Unie na en alle andere sanctiewetgeving die van toepassing is op haar activiteiten en zakelijke transacties wereldwijd. Deze wetgeving verbiedt bepaalde internationale transacties waarbij bepaalde personen, entiteiten of landen betrokken zijn omwille van nationale veiligheids- of beleidsdoelstellingen.

6. Bestrijding van het witwassen van geld

Het is ten strengste verboden voor medewerkers van MSC Cruises om deel te nemen aan witwaspraktijken of die mogelijk te maken. Werknemers mogen alleen legitieme zakelijke activiteiten uitvoeren en mogen geen contanten of andere activa aannemen waarvan zij een vermoeden hebben dat ze verworven zijn door criminele praktijken.

7. Eerlijke concurrentie

MSC Cruises streeft ernaar om te allen tijde te voldoen aan de mededingingsregels - ook wel bekend als antitrustwetten - ongeacht de locatie.   
Een belangrijk deel van illegaal gedrag zijn overeenkomsten die met andere bedrijven gesloten worden met als doel de concurrentie te beperken. Daarom mogen werknemers nooit commercieel gevoelige informatie uitwisselen met concurrenten, bijvoorbeeld prijzen, kosten, productlanceringen, bedrijfsplannen of marktaandeelgegevens.

8. Nauwkeurigheid en onderhoud van de zakelijke en financiële administratie

De nauwkeurigheid en het onderhoud van de zakelijke en financiële administratie van MSC Cruises is cruciaal en moet door alle medewerkers worden gewaarborgd. Met dit doel worden de rekeningen als beveiliging gekopieerd met volledige en gedetailleerde registratie van alle bedrijfsinkomsten en -uitgaven, zoals ontvangstbewijzen, facturen en inkooporders, inkomende en uitgaande betalingen.

9. Bescherming van persoonsgegevens en privacy

MSC Cruises respecteert en beschermt de privacy van haar medewerkers, gasten en zakenpartners en verwerkt persoonsgegevens met naleving van de vereisten die zijn vastgelegd in de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en de GDPR (General Data Protection Regulation) van de EU.
Persoonsgegevens worden eerlijk en gewettigd verwerkt en voor specifieke en legitieme doeleinden gebruikt. MSC Cruises beveiligt persoonsgegevens en neemt voorzorgsmaatregelen om onbevoegde openbaarmaking te voorkomen.
De werknemers die met gegevens omgaan, zijn adequaat opgeleid en moeten bijzonder voorzichtig zijn tijdens het omgaan met persoonsgegevens. Meer details zijn te vinden in het privacybeleid van de websites van MSC Cruises, evenals op MSC Connect en ook op verzoek per e-mail aan onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@msccruises.com.